Számomra is van bűnbocsánat?
"Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged."- Zsoltárok 130:3-4


Megbocsátást nyerek nagy bűneimre? Igen!

Nagyon sokan küzdenek az Istentől való elszakadás érzésével a bűneik terhe alatt. Sokan, akik örömmel vennék Isten kegyelmét, nem mernek közeledni Hozzá, mert úgy érzik: számukra már nincs bocsánat, Isten nem akar kapcsolatot egy olyan emberrel, aki olyan bűnöket követett el, mint ők. Ez egy messzemenően téves konklúzió, mert Isten bármikor, bárkit örömmel visszafogad kegyelmébe! : "Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bûnbánatot tartson. " 2 Péter 3:9

Legyen szó gyilkosságról, házasságtörésről, paráznaságról, s bármilyen más "halálos" bűnről, Isten kész megbocsájtani mindenkinek, és örömmel fogadja a hozzá megtérőket, akik teljes bűnbánattal fordulnak hozzá: "Ha megvalljuk bûneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja bûneinket, és minden igazságtalanságtól megtisztít minket. " 1Jn 1:9.

Ennek azonban kettős feltétele van, az üdvösség legfontosabb eleme maga Jézus :" Én vagyok az út, az igazság és az élet - válaszolta Jézus. - Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. "János 14:6. Krisztus az Atya egyetemes igazságossága feltételeként feláldozta magát a kereszten az összes létező emberért:"Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bûnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint. " 1 Péter 3:18

Az üdvösséghez vezető út legnehezebb részét már megtette Jézus, de mi a mi feladatunk?: "Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. " Róma 10:9, valamint:" A próféták mind tanúságot tesznek arról, hogy aki hisz benne, elnyeri nevében bûnei bocsánatát." ApCsel 10.43.

És van-e olyan, hogy egyesek inkább megérdemlik az üdvösséget, mint mások? Nincs ilyen: "Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által; és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekbõl, hogy senki ne kérkedjék" 2 Efézus 8-9.

De ha még mindig nehezen hihető, hogy valóban mindenkinek megbocsát Isten, aki hittel fordul hozzá, Jézus Krisztusba helyezve bizalmát, akkor vizsgáljunk meg néhány bibliai történetet, amelyben rettenetes gonoszságok elkövetői nyertek bocsánatot. Az egyik legpatinásabb történet a Golgotán Krisztus mellett függő halálraítélt, aki halála előtt röviddel tért meg: "Aztán hozzá fordult: "Jézus, emlékezzél meg rólam országodban." 43Ezt válaszolta neki: "Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban." " Lukács 23:42-43

Az egyik legékesebb példa azonban Dávidé, aki habár Isten felkentje és kiválasztottja volt, szerette az Urat, ismerte akaratát, idősebb korában azonban mégis szörnyűséges bűnöket követett el. Dávid megpillantja Betsabét, egyik katonája feleségét, akivel házasságtörést követ el, majd annak férjét, Uriást a legelső csatasorba helyezteti, hogy az biztosan elvesszen: "A levélben ezeket írta: "Állítsátok Uriját elõre, ahol leginkább tombol a harc. Aztán húzódjatok mögüle vissza, hogy eltalálják és halálát lelje." " 2 Sámuel 11:15

Majd Uriás halála után elveszi a teherbe ejtett Betsabét. Isten Nátán prófétát küldi el hozzá, hogy felnyissa a szemét, Dávid felismeri gonoszságát, és bűnbánatot tart, Isten pedig megbocsájtotta bűneit, ám nem hagyta büntetlenül: "Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. (Szela.) Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. (Szela.) "32 Zsolt 4-5

Dávid története igencsak szemléletes, mert az Úr felkent szolgájáról van szó, aki egyszerre több parancsolatot is megszegett, egymás után halmozta a "halálos" bűnöket, bűnbánatot tartván azonban megbocsájtattak vétkei. Ha egy gyilkos, parázna, házasságtörő kegyelmet kap, akkor mi ne kapnánk?

Közismert történet még a tékozló fiú példázata, melyben az ifjút hatalmába keríti a világ csábítása, kikéri vagyona ráeső részét apjától, elmegy idegenbe, és bűnös dorbézolásba kezdve pénzét elpazarolja parázna nőkre: "Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. " Lukács 15:13

Majd amikor a sorsa rosszra fordul, visszaemlékezik az otthon melegében megélt atyai szeretetre, és útra kel, hogy bűnbánattal apja előtt letérdeljen. Amint az apja meglátta őt közeledni, így szólt szolgáihoz:" ...Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk " Lukács 15:22-23

Másik fia korholására pedig ezt felelte:"Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. S illett vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. " Lukács 15:31-32.

Legvégül pedig érdemes megemlíteni Pál apostolt, aki megtérése előtt a könyörtelen Saulként tűzzel-vassal üldözte a keresztényeket, ám a Krisztussal való találkozása 180 fokos fordulatot hozott az életébe, és ezt követően Jézus leghangosabb szószólója lett: "...tanította a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten Fia. 21Akik hallgatták, mind csodálkoztak, mondván: "Hát nem ez tört vesztükre Jeruzsálemben azoknak, akik ezt a nevet segítségül hívják? .."ApCsel 9:20-21

Jézus farizeusok előtt kijelentett szavai pedig további bizonyítékként szolgálnak afelől, hogy Istennek minden ember számít, és örömét leli a bűnös megtérésében: "Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen. " Lukács 15:7 valamint "Mondom nektek, az Isten angyalai is éppígy örülnek majd egy megtérő bűnösnek. " Lukács 15:10 és

"Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Mert nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek. "Lukács 5:31-32.


Ézsaiás 1:18

"Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú."


Mikeás 7:18-19

Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja!